Procedure en kosten

Wanneer er een procedure gestart wordt, brengt dit kosten met zich mee. Welke kosten ontstaan er precies in een procedure en welke kosten zijn verhaalbaar? De kosten bestaan doorgaans uit de buitengerechtelijke kosten van de gerechtsdeurwaarder, de kosten voor de gemachtigde en de gerechtelijke kosten. Deze worden hieronder kort weergegeven, alsmede een korte toelichting over een kort geding en beslaglegging tijdens de procedure.

De buitengerechtelijke kosten

Deze kosten, ook wel incassokosten genoemd, zijn kosten die de deurwaarder tracht te verhalen op de schuldenaar. Deze kosten bedragen doorgaans 15% van de hoofdsom. Daarnaast zullen door de gerechtsdeurwaarder bureau- en dossierkosten, alsmede exploot en informatiekosten worden berekend. In een gewonnen procedure zal door de rechter doorgaans een kostenveroordeling worden uitgesproken ten laste van de schuldenaar. Het kan daarbij voorkomen dat de rechter, ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten, een gedeeltelijke toewijzing uitspreekt of de kosten afwijst. Als opdrachtgever blijft u altijd aansprakelijk voor deze gemaakte kosten.

De kosten voor de gemachtigde

Uw gemachtigde is gerechtigd om voor elke handeling die hij uitvoert geld te rekenen. Voorbeelden van deze handelingen zijn het opstellen van de dagvaarding, beslagstukken, conclusies en het bijwonen van comparities en getuigenverhoren. Berekening van deze kosten geschiedt tegen een vast uurtarief. Daarnaast wordt een tarief berekend in punten, welke afhankelijk is van de hoogte van de hoofdsom. De hoogte van de punten is vastgesteld op grond van het zogenaamde geliquideerde tarief, welk tarief ook door rechters wordt gehanteerd bij de kostenveroordeling. De kostenveroordeling door de rechter dient gezien te worden als een bijdrage voor de gemaakte kosten door uw gemachtigde gedurende de procedure. 

Griffierecht

Griffierechten zijn de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter. Naast de kosten voor de gemachtigde zal ook het griffierecht (gerechtelijke kosten) voldaan dienen te worden. Het verschuldigde griffierecht is onder andere afhankelijk van de hoofdsom. Deze zijn hier te vinden.

Kostenvoorschot

Voordat een procedure wordt aangevangen, zal aan u een kostenvoorschot worden gevraagd om de eerste kosten van de procedure te voldoen. Dit voorschot zal onder andere worden berekend op grond van eventuele conservatoire beslagmaatregelen, twee punten volgens het geliquideerde tarief, het griffierecht en de eventueel reeds gemaakte en te maken kosten, zoals de incassokosten. Tevens zal er een bedrag in depot wordt gehouden voor gemaakte en nog te maken kosten. Over de betaalde voorschotten zal geen rente worden vergoed.


Kort geding

Het is mogelijk om in zaken waarin sprake is van een spoedeisend belang een kort geding aanhangig te maken en een onmiddellijke voorziening bij voorraad te vragen. De rechter bepaalt vervolgens de dag en het uur waartegen de wederpartij dient te worden gedagvaard (de normale dagvaardingstermijnen gelden hier niet). U dient vertegenwoordigd te worden door een gemachtigde. 
De rechter doet een uitspraak in het kort geding op grond van de ingediende stukken. Afhankelijk van de vereiste spoed varieert de behandelingsduur (vanaf de dagvaardingsdatum tot vonnis) van enige uren tot enkele weken. Het kort geding vonnis is een voorziening, hetgeen betekent dat in principe nog een bodemprocedure (gewone procedure) dient te worden gevolgd. Een kort geding is een complexe procedure die extra kosten met zich meebrengt.

Beslag leggen tijdens de procedure

Zoals in het onderdeel 'gerechtelijk traject' aan werd geven, kan het lang duren voordat er een eindvonnis gewezen is. Dit komt doordat partijen het niet met elkaar eens zijn, of de grondslag van de vordering onduidelijk is. Indien u van tevoren het verhaal op de wederpartij wenst veilig te stellen, is het mogelijk om conservatoire beslagmogelijkheden te laten uitvoeren. Beslaglegging kan plaatsvinden op bankrekeningnummers, op onroerende - en roerende zaken en onder zaken en/of gelden die derden onder zich hebben. Voor het leggen van conservatoir beslag dient door de advocaat een beslagrequest te worden opgesteld en ingediend te worden bij de President van Rechtbank. Nadat het verlof tot beslaglegging is verleend, worden de beslagen gelegd door de gerechtsdeurwaarder. Daarnaast moet de procedure binnen 14 dagen na het eerste beslag aanhangig gemaakt worden bij het gerecht. De procedure verloopt voor het overige gelijk, zoals hierboven al is omschreven. Indien een beslag doel heeft getroffen, zal het verhaal op de wederpartij reeds vooraf veilig gesteld zijn. Mocht de wederpartij echter tijdens de procedure onverhoopt failliet gaan, dan vervallen de reeds gelegde beslagen van rechtswege.