Algemene voorwaarden

Hieronder vind u de algemene voorwaarden van Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.

 

Algemene voorwaarden versie d.d. 13 februari 2018

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V., gevestigd te Purmerend,

Kamer van Koophandel West-Friesland nr. 37111553.

A.    Definities

 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.: alle aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. verbonden gerechtsdeurwaarders;

De opdrachtgever: de (rechts-)persoon die Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.

Ambtelijke werkzaamheden: alle werkzaamheden die door de Wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen.

Niet-ambtelijke werkzaamheden: alle door Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. te verrichten werkzaamheden die door de Wet niet expliciet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen, waaronder incassowerkzaamheden, debiteurenbeheer, creditmanagement, juridische advisering, proceshandelingen en  aanverwante werkzaamheden. Dit alles in de ruimste zin des woords.

 1. Toepassing

De algemene voorwaarden van het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

 1. Aanvaarding

Een aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. kan nimmer tot acceptatie van incasso- en /of andere werkzaamheden verplicht worden, tenzij er een wettelijke verplichting tot het verrichten van ambtshandelingen bestaat. Acceptatie dient altijd schriftelijk te geschieden en Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is gerechtigd om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 1. Recht tot wijziging algemene voorwaarden

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. De opdrachtgever wordt tijdig voor inwerkingtreding van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht waarbij tevens de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden zal worden meegedeeld.  

 1. Rangorde algemene voorwaarden

De toepasselijkheid van voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. zijn aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van deze algemene voorwaarden met de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

B.    Incasso

 

 1. Indien de opdrachtgever Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt de opdrachtgever Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer –doch niet uitsluitend- in:
  1. het zowel schriftelijk, telefonisch, fysiek en digitaal benaderen van de debiteur;
  2. het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
  3. het ontvangen van gelden;
  4. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
  5. om in zaken waarin na raadpleging van het Digitaal Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders blijkt dat redelijkerwijs voorzienbaar is dat bij onveranderde omstandigheden de vordering niet binnen drie jaar na die raadpleging op de debiteur zal kunnen worden verhaald, naar bevindingen van zaken te handelen.
  6. het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie;
  7. het aanvragen van een faillissement;
  8. het verrichten van ambtshandelingen;

 1. Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies.

 2. Onverminderd het bepaalde in art. 11b Gerechtsdeurwaarderwet juncto art. 12 lid 1 van het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders, is Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. gerechtigd een voorschot te vragen voor de door haar te verrichten werkzaamheden, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met de opdrachtgever wordt verrekend.

 3. Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever, dan wel aan derden ten behoeve van de opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door debiteur tegenover de opdrachtgever op zich genomen en door de opdrachtgever geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen.

 4. Indien de opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. om een betalingsregeling treft, met debiteur een schikking treft, dan wel van verdere incassobehandeling afziet of Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat, is Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten in rekening te brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd.

 5. Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van de door of namens Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. gemaakte kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

 6. Als de opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. om een betalingsregeling of schikking treft met de debiteur, van verdere incassobehandeling afziet of Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. ondanks meerdere verzoeken daartoe niet informeert, is Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten in rekening te brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd.

 7. Als er meerdere opdrachtgevers zijn, dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor nakoming van de verplichtingen.

 8. Als de opdrachtgever een incasso-opdracht geeft is Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder, een advocaat, een notaris of informatieleverancier in te schakelen voor onder andere het verrichten van (ambts-)handelingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels, het voeren van gerechtelijke procedures en/of het leveren van informatie. De kosten daarvan is opdrachtgever aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. verschuldigd.

Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. onverwijld in kennis te stellen als hij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt.

 2. De opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

 3.  Indien de opdrachtgever een aantal vorderingen ter incasso over wenst te dragen zal deze zich op verzoek van Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. inspannen dit aantal aan te leveren op een voor computerverwerking geschikte wijze en wel conform de nadere instructies en richtlijnen ter zake te verstrekken door Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.

 4. De opdrachtgever zal alle ter incasso noodzakelijke bescheiden aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. overdragen.

 5. De opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. met betrekking tot de overgedragen vordering geen incassoactiviteiten meer ontplooien.

 6. Indien en voor zover de opdrachtgever na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens debiteur ontvangt , zal hij/zij deze onverwijld aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. ter hand stellen resp. doen toekomen.

 D.    Tarieven

 1. De tarieven zijn opgenomen in een apart reglement tarieven, welk reglement in de meest recente uitgave geacht wordt deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. In deze voorwaarden wordt steeds verwezen naar het meest recente reglement tarieven.

 2. Alle door Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting.

 3. De tarieven in het regelement gelden alleen als de diensten door Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. voor de opdrachtgever binnen Nederland worden verricht.

 4. Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is gerechtigd haar niet-ambtelijke tarieven op ieder moment te wijzigen. Alsdan is de opdrachtgever gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief.

 5. De opdrachtgever komt geen (tussentijds) recht tot beëindiging van de overeenkomst toe indien de wijziging van tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel of regelgeving vanuit de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

 E.    Afrekening

 1. De opdrachtgever heeft aanspraak op de door Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. ter zake de overgedragen vordering ontvangen aflossingen op hoofdsommen en renten, verminderd met de verschotten en de aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. toekomende vergoedingen. Betalingen door debiteuren verricht aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. dan wel aan de opdrachtgever strekken eerst ter dekking van door of namens Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. gemaakte kosten, vervolgens ter dekking van door of namens Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. gemaakte verschotten en komen als zodanig direct toe aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.

 2. Behoudens specifieke (andersluidende) afspraken tussen Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. en de opdrachtgever zal Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. maandelijks tussentijds op portefeuille niveau de door haar ontvangen gelden aan de opdrachtgever afdragen en wel onder aftrek van het conform het hier voorgaande aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. toekomende, zulks met een minimum van € 500,00 per opdrachtgever.

 3. Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. zal ten allen tijde de voorschriften vanuit haar beroepsgroep op gebied van voorfinanciering in acht dienen te nemen. De door Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. voorgeschoten zgn. out-of-pocket kosten dienen in ieder geval gedekt te zijn door ontvangsten van de debiteur en/of een toereikend voorschot van de opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. n staat te stellen aan de voorschriften te voldoen.

  F.  Aansprakelijkheid
 4. Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat en/of juridisch advies. De opdrachtgever staat in voor de legitimiteit van de overgedragen vorderingen/dossiers.

 5. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 6. In geval van overmacht is Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

 7. In het bijzonder geldt overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. – naar haar keuze – het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

 8. Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. resp. de daaraan verbonden gerechtsdeurwaarder(s) is, onverminderd het in dit artikel bepaalde, ter zake verrichte ambtelijk- en niet- ambtelijke werkzaamheden, nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de verzekerde som ter zake van vermogensschade van haar aansprakelijkheidsverzekering.

 9. Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. voert haar werkzaamheden als goed lasthebber naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. ter incasso werden overgedragen. Evenmin kan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.

 10. De opdrachtgever is gehouden Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens de opdrachtgever in bewerking nemen en incasseren van door de opdrachtgever aangeboden vorderingen.

 11. Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. zal ter voorkoming van eventueel niet te verhalen verschotten, bijvoorbeeld kosten van een verhaalsinformatie, en om te komen tot een snelle afwikkeling van een zaak, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, na betekening van een titel waarvan executie middels derdenbeslag of beslag op onroerende zaken niet mogelijk of zinvol is, en na vooraankondiging van zijn beslagpoging aan de betalingsplichtige, overgaan tot het doen van een beslagpoging op de roerende zaken van de betalingsplichtige, dit tenzij uitdrukkelijk door de opdrachtgever andersluidende instructies zijn verstrekt.

 12. Indien een opdrachtgever voor de behandeling van een internationale incassozaak Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. inschakelt, dan geeft de opdrachtgever Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. de volmacht uit naam van de opdrachtgever deze vordering bij een derde, buitenlands incasso intermediair, in behandeling te geven. Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. vertegenwoordigt in dat geval de opdrachtgever. De overeenkomst komt in dat geval rechtstreeks tot stand tussen de opdrachtgever en de derde. Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is niet aansprakelijk voor onder andere nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden. In een voorkomend geval dient de opdrachtgever zich rechtstreeks tot de derde te wenden aangezien de opdrachtgever Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. als vertegenwoordiger heeft ingeschakeld.


  G.    Incasso
  Betaling
 13. Betaling van de door Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 14. De opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

 15. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag tot die der algehele voldoening berekend.

 16. Indien de opdrachtgever ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, waardoor Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is de opdrachtgever aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het (restant)factuurbedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de opdrachtgever een consument is zal de hoogte van de incassokosten volgens de Wet Incassokosten worden vastgesteld.

 17. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de opdrachtgever, eerst ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke- en executiekosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. verschuldigde rente en strekt tenslotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering.

 18. Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever in bezit heeft.


  H.    IncassoDuur van de overeenkomst
 19. De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden vanaf de datum van ondertekening van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan wel vanaf de datum dat de opdrachtgever stilzwijgend of op andere wijze blijk heeft gegeven in te stemmen met de toepasselijkheid op de betrokken overeenkomst van de algemene voorwaarden.

 20. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst na ommekomst van 1 jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden schriftelijk te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 21. Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is ook na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd de bij haar in behandeling zijnde vorderingen met inachtneming van de bepalingen in deze algemene voorwaarden uit te voeren tot en met de dag der algehele voldoening.

 22. Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, indien de opdrachtgever in strijd handelt met één of meer bepalingen van een met Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. gesloten overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden niet nakomt.

  I.    Afwijkende overeenkomsten

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is gerechtigd ten aanzien van de in dit reglement bepaalde voorwaarden en tarieven andersluidende overeenkomsten te sluiten.

          J.    Slotbepalingen

       1.Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden draagt Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. de aan haar door of zijdens opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken wederom aan de
          opdrachtgever over. Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.  heeft de bevoegdheid haar verplichting tot afgifte van alle onder haar berustende stukken op te schorten, totdat de opdrachtgever aan al
          zijn/haar verplichtingen jegens Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande facturen, heeft voldaan.

 1. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van de ze algemene voorwaarden laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

 2. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.

 3. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01 maart 2018. Deze algemene voorwaarden liggen ten kantore van Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.