Algemene voorwaarden

1. Toepassing

De algemene voorwaarden van het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

2. Definities

Tussenpersonen: opdrachtgevers die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verrichten, waaronder te verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus.

Cli├źnten: opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. een opdracht verstrekken.

Ambtelijke werkzaamheden: alle werkzaamheden die door de Wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen.

Niet-ambtelijke werkzaamheden: alle door Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. te verrichten werkzaamheden die door de Wet niet expliciet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen, waaronder incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van gerechtelijke procedures, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen van de rolzitting bij de Rechtbank en aanverwante werkzaamheden.

3. Aanvaarding

Een aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

4. Werkzaamheden

De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

In het geval van meerdere opdrachtgevers zijn geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen.

Het staat het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures.

Deze kosten worden door Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

5. Tarieven

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding, ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. ondanks rappel zonder bericht laat. Deze gevallen worden dan gelijk gesteld met het geheel geïncasseerd hebben van de vordering.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.-kantoor is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen. Basis voor de aanpassing is in beginsel de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-voor alle huishoudens (jaar 2000 = 100), van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

6. Aansprakelijkheid

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

Door Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.

7. Voorschotten

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van te maken kosten.

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. voor die opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken.

8. Betaling

Hetgeen aan Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. verschuldigd is wordt per factuur gedeclareerd.

Voldoening van deze factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1% per maand vanaf de vervaldatum.

Indien de factuur niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Vanaf dat moment is de opdrachtgever - naast hoofdsom - buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V..

9. Geschillen

Op de rechtsverhouding tussen het Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V. en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

10.

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2008.

Deze algemene voorwaarden liggen ten kantore van Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.